HERMAN VONK – Paranormaal medium

Privacy

Herman Vonk

Gevestigd aan:
Schubertlaan52
7002MC Doetinchem

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hermanvonk.nl
Herman Vonk
Schubertlaan 52
7002MC  Doetinchem
Telefoon: 0314 361739

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt

– voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
   in correspondentie en telefonisch.
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Er kan niet worden gecontroleerd of de bezoeker ouder dan 16 is.
Ouders wordt aangeraden te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op via contactformulier dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om u te kunnen bellen of em-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Er worden ook persoonsgegevens verwerkt als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er worden niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken genomen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Belastingdienst
Personalia > 7 jaar > Belastingdienst
Adres > 7 jaar > Belastingdienst
Enzovoort > 7 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Er worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Er worden cookies gebruikt met een puur technische functionaliteit. 
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan deze website bent u al geïnformeerd over deze cookies en is er om uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Lees het : Cookiebeleid

Zie voor toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u  een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van uw beschikbaar zijn in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u  is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identieteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
U ontvangt een reactie zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Er wordt u tevens erop gewezen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De bescherming van uw gegevens serieus genomen en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan worden genomen.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via het contactformulier.

Instagram
WhatsApp