copyright

Alle rechten zijn voorbehouden.
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn in eigendom van Herman Vonken worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar (Paranormaal Medium Herman Vonk) van deze website www.hermanvonk.nl